TREESEARCH logotype 2 black

Back to all projects 

Durable water-, oil- and soil repellent wood for outdoor applications via smart surface modification

Treesearch research themes:

Project partners:

Funding:

Status:

Syftet med detta projekt är att förbättra hållbarheten utomhus av trä och biokompositmaterial förfasadmaterial samt utemöbler med hjälp av robust ytmodifiering som avvisar vatten, oljor ochsmuts. Vår nya idé bygger på användning av hållbara komponenter och skalbara processer.Vetenskapliga och tekniska mål är att formulera en halvtransparent beläggning för trä för attskydda från biologisk nedbrytning genom att minimera vätske- och smutsupptag och attoptimera ytmodifieringen med fokus på hållbarhet samt vätnings- och mekaniska egenskaper.Vi kommer att undersöka hur ytkemin och mikro-nanostrukturen påverkar vätningsegenskaperoch hållbarheten i varje beläggningssystem (stabiliteten i icke-vätningsegenskaper) med hjälpav en nyligen utvecklad teknik (multi-cykel Wilhelmy platta). För att arbeta gentemot en slutligutomhusapplikation kommer vi att skapa en länk mellan vätningsegenskaper i laboratorieskalaoch vätningsegenskaper som erhållits från upp-skalade tester och fälttester. Längs helaprojektet kommer vi att sprida resultat under projektets gång till intressenter, till forskarsamhälletoch allmänheten. Inte bara genom de sedvanliga kanalerna utan även genom association tillEnWoBio och Ecobuild centra och via en referensgrupp bestående av avnämare (främstindustriföretag).”

Project leader:

Project period: