TREESEARCH logotype 2 black

en unik satsning på forskning på material från skogsråvara

Wallenberg Wood Science Center (WWSC) startade 2009 som ett initiativ av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) som investerade 450 miljoner kronor i en 10-årig kraftfull satsning på att utveckla forskningen kring nya material från skogsråvara. I slutet av 2017 beslutade KAW att fortsätta satsningen på WWSC i ytterligare 10 år (2019 – 2028), denna gång med universiteten och industrin via Treesearch som medfinansiärer.

WWSC 2009 startades som ett gemensamt forskningscentrum vid KTH och Chalmers med syftet att bygga ett starkt program för materialforskning som långsiktigt stödjer utvecklingen av innovationer som använder den svenska skogen. För att dra full nytta av den kunskap och kompetens som förvärvats under de första 10 år utökades WWSC med Linköpings universitet 2019.

Sedan starten har WWSC utvecklats till att bli internationellt erkänt som ett av de ledande centren inom området. Runt 40 doktorander är i dagsläget verksamma inom centret och cirka 60 doktorander har tagit examen från forskarskolan, WWSC Academy (2021). Mer än 750 forskningsartiklar har publicerats i internationella tidskrifter och hittills genererat mer än 14 000 citat (exklusive självcitat). 

Största svenska forskningssatsningen inom området

Med en finansiering från Knut och Alice Wallenberg Foundation på 450 MSEK de första tio åren var detta den största svenska insatsen någonsin på detta område. Sedan 2019 har WWSC utöver fortsatt finansiering från KAW  stöd från de ingående universiteten och industrin via plattformen Treesearch. Satsningen på WWSC har nu utökats till 72 MSEK per år fram till 2022, med en möjlig förlängning fram till 2026. 

WWSC – startpunkten för Treesearch

Framgången med WWSC var startpunkten till skapandet av Treesearch där arbetet med utvecklingen av plattformen startade med ett seminarium på KTH som genomfördes i regi av WWSC i december 2014. 

Under seminariet diskuterades behovet av att öka kompetens och kunskap för att möta utmaningen i att utveckla en framtida konkurrenskraftig Svensk skogsindustri. För att konkurrera med andra materialströmmar i samhället diskuterades också att den forskning som bedrivs bör vara på högsta vetenskapliga nivå och med tillgång till avancerade experimentella verktyg. Detta leder inte bara till att möjliggöra banbrytande upptäckter utan skapar även attraktionskraft, vilket stödjer rekryteringen av studenter till universitetens utbildningar som är relaterade till skogsindustrins behov och senare till industrins egna rekrytering.

Seminariet resulterade i ett projekt som bedrevs i regi av WWSC med syftet att skapa en nationell miljö för att engagera akademin och industri i en gemensam satsning på forskning och utveckling inom området material och specialkemikalier från skogsråvara. Projektet leddes av KTH och Chalmers och genomfördes tillsammans med BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog och Södra.

Resultatet av projektet blev skapandet av samverkansplattformen Treesearch, där WWSC är en central forskningsverksamhet som nyttjar plattformen men där andra forskningsaktiviteter bjuds in att nyttja plattformen.