TREESEARCH logotype 2 black

Om Treesearch

Kunskap och kompetens för framtidens material från skogen

Genom Treesearch främjas interaktioner och plattformen skapar en öppen forskningsmiljö mellan akademi, industri, forskningsinstitut, privata stiftelser och staten. Treesearch är en nationell, gemensam insats som lägger grunden för framtida innovationer från skogen och bidrar till  att göra Sverige ledande i utvecklingen till att bli en cirkulär biobaserad ekonomi.

Treesearch – en nationell plattform

Treesearch grundades från en gemensam insikt i behovet av en omställning av industrin till en ännu mer högteknologisk industri baserad på skogsråvara. För att uppnå det behöver industrin och akademi mer, och effektivare, forskning, attrahera och fånga upp de unga talangerna samt en ökad samverkan. 

Plattformen startades 2017, då det också stod klart att Treesearch fick fyraårigt statligt stöd inom ramen för regeringens samverkansprogram Cirkulär och Biobaserad ekonomi, och den officiella invigningen hölls 2018. Sedan starten har antalet partnerföretag och -universitet vuxit från 8 till 18 och över 600 forskare från Treesearchs partner och svenska universitet har anslutit sig (Februari 2024)Treesearch kommer i ett första skede pågå till 2028. 

Treesearchs mål

Målet för Treesearch är att bli en världsledande samverkansplattform för forskning på nya material och specialkemikalier från den svenska skogen. Treesearch samlar och stöttar grundforskningen genom att skapa en nationell gemensam plattform i en gemensam insats för framtida biobaserade innovationer. Genom att tillgängliggöra nationella resurser som avancerad forskningsinfrastruktur, utbildning och gemensamma aktiviteter så säkerställer Treesearch kunskapsspridning och kompetensförsörjning för att skapa ett hållbart samhälle.

Effektmål

Treesearch innebär en kraftfull förstärkning av Sveriges möjligheter att ställa om till att bli en cirkulär biobaserad ekonomi 2045 och förväntas bland annat ge följande effekter:

  • En kunskaps- och kompetenshöjning inom akademi och industri som bidrar till utvecklingen av Sveriges framtida näringar som producerar och använder biobaserade material och specialkemikalier från skogsråvara
  • Banbrytande forskningsresultat som kan omsättas till högteknologi och innovationer inom svensk industri och bidra till att klara klimatutmaningen
  • Utbildning av minst 250 unga forskare utrustade med unik spetskompetens och forskningsverktyg som kan utveckla ny kunskap och nya teknologier till skogsindustrin och relaterade näringar

Treesearch idag

Treesearch började som ett projekt inom Wallenberg Wood Science Center (WWSC) och har efter ett uppbyggnad utvecklats till en plattform i full drift som erbjuder bland annat konferenser, seminarier, utbildning och tillgång till avancerad forskningsinfrastruktur. Treesearch har också etablerade kanaler för informationsspridning och ser till att resultat av dagens forskning förs vidare  för att utveckla framtidens innovationer.

På treesearch.se kan du ta del av Treesearchs verksamhet och se associerade forskare och projekt. Du kan också följa Treesearch på Twitter, LinkedIn, och YouTube.

Vill du komma i kontakt med Treesearch hittar du kontaktuppgifter här.